Besökscentret

I förstudien ingick att ta fram ett underlag för ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet. Arkitektfirma Heilborn Ark fick i uppdrag att utforma byggnaden. Besökscentret ska fungera som ett infocentrum för turister och en mötesplats för besöksnäringen på norr och det ska vara anpassat för att fungera för publik verksamhet året runt. Det kan, tillsammans med ett starkt nätverk i besöksnäringen på Norra Gotland, skapa större attraktionskraft och därmed tillväxt på norra Gotland året runt.

Besökscentret ska innehålla:

  • Turistbyrå
  • Presentationer/tips om alla besöksmål i närområdet
  • Digital guide till norra Gotland
  • Entré för Bungemuseets besökare
  • Butik
  • Mat- och kaffestuga (ligger i nuläget på andra sidan vägen, vid parkeringen)
  • Toaletter (i nuläget finns torrklosetter på samma sida som Mat- och kaffestugan)
  • Kontor för Bungemuseets personal

Den nya entrén sker genom en ny byggnation bestående av flera enkla volymer som tillsammans bildar en kringbyggd innergård. De fyra volymerna, alla med grundformen av en enkel lada med okomplicerade konstruktioner och branta tak, har alla en separat funktion men bildar tillsammans också en sammanhållen helhet. Detta bebyggelsemönster återfinns i den Gotländska traditionen och så även på själva museiområdet.

 

Länk till fler ritningar.

I den nya entrébyggnaden, kallad ”Besöksnod norr”, finns en volym för mottagande och information, en volym för restaurang och evenemang, en volym för hantverk och kursverksamhet samt en volym för Bungemuseets bildstenar, som föreslås flyttas från nuvarande placering. Dessa fyra tydliga volymer skapar tillsammans en central innergård lika viktig för verksamheten som varje byggnadsvolym och dess innehåll.

Den vindskyddade gården blir mötesplats, uteservering, väderskydd och en naturlig utgångsplats för de guidade turerna på museiområdet. På innergården skapas ett mikroklimat där säsongen kan förlängas i ett annars kargt och blåsigt landskap. Här värmer solen även en vinterdag och här kan besökaren finna skydd från en nordlig kuling under hösten. Sommartid erbjuder gården även svalka i skuggan av vårdträdet placerat i den kvadratiska ytans mittpunkt.

Besökaren leds naturligt från parkering- en in i den största byggnadsvolymens stora portal mot öster. I siktlinjen genom portal, byggnad och gård ligger Bunge kyrkas torn.

Det första som besökaren möter inne är den gamla stensatta brunnen som lyses upp av västerljus från ett stort takfönster. Här finns också receptionsdisk och en stor digital informationsyta. Besökaren kan här själv söka sig runt genom norra Gotlands sevärdheter och natur i ett digitalt bildspel kopplat till en karta.

En butiksyta med lokalproducerade varor leder vidare till restauranglängan i söder. Serveringsytans rum öppnar sig mot söder där en hage ansluter direkt mot den glasade fasaden. Lammen går här ända intill glaset och ger en rogivande men underhållande utsikt. Glasade pardörrar mot norr leder ut till innergården där serveringsytan växer ut under sommaren. En stor eldstad mot den västra gavelväggen sprider värme och trivsel under kallare årstider.
I restaurangens västra ände kommer besökaren vidare in i bildstenssalen som är ett rum av glas på en sockel av kalksten. Bildstenarna strävar uppåt mot himlen i det höga ljusa rummet. Kvällstid är bildstenarna belysta med varmt ljus och skapar en spännande installation synlig från långt håll.

Den norra byggnadsvolymen kallas hantverkslängan. Här kan besökare delta i kortare hantverkskurser i hur man lägger en stenvast, uppför ett gotlandstun, fönsterrenovering, testa olika naturmaterial som linoljefärg, trätjära och kalkputs. Hantverkslängan har en sluten del där material kan förvaras samt en öppen del in mot gården under tak där kursverksamheten kan ske vid nederbörd. Vid bättre väder kan hantverket spridas ut på större delar av gården vilket ger liv och öppnar upp för möten och samtal.

På gården samlas man inför de guidade turerna på museiområdet, samling sker under vårdträdet. Efter avslutad tur bland de många museibyggnaderna i den vackra miljön avslutas även turen på gården. Sedan kan deltagarna åter fördjupa sig i besöksguidens digitala informationsvärld eller sitta ner med en kopp kaffe och en saffranspannkaka innan man lämnar museet genom portalen mot parkeringen i öster.

Material
Likt de byggnader som själva Bungemuseet består av är materialen enkla, lokala och tidlösa. Kalksten, vindpinat silvergrått trä, tjärdoftande spån eller faltak. I den nya byggnationen sammansatt i en modern tolkning med inslag av större glaspartier och genomarbetade nutida detaljer. De enkla volymerna för tankarna till äldre tiders anspråkslösa ekonomibyggnader men är lika tidlösa i sin form som de material de är uppförda av.

Miljö och energi
Huvuddelen av material och färger skall vara beprövade naturmaterial med liten miljöpåverkan. Materialen bör i första hand vara producerade  på norra Gotland. Kalkstenen till väggar kan med fördel tas fram ur den skrotsten som uppstår vid uttag av byggnadssten.

Restauranglängans södra takfall utförs heltäckande med solceller. Plattorna kan vara av typen Soltech ShingEL som är en ny typ av solcell framtagen att passa in på befintliga takytor i exempelvis kulturmiljöer. Plattorna efterliknar en slät takpanna och har ett litet format samt en diskret heltäckande svart yta. Solcellsanläggningen bör på årsbasis producera den el som byggnaden gör av med. Möjligen kan även hantverkslängans södra tak täckas men kommer delvis att skymmas av vårdträdet sommartid.

Målet vid projekteringen bör vara en klimatneutral byggnad både vad gäller produktion och drift.

Byggnadsmaterialen är sten, trä och glas. Solceller står för en del av elförsörjningen.

Stenmur
spantak-hamnen
solceller
Skrolla till toppen