Projektet

Besöksnod Norr

Bungemuseet AB har med medel från Hållbara Gotland gjort en förstudie under maj 2018 till februari 2019 som främst består av två spår. Den första är att etablera ett nätverk för besöksnäringen på Norra Gotland och identifiera vilka områden det finns behov att samarbeta kring. Den andra delen är att skapa ett underlag för ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet som ska fungera som en mötesplats med information för såväl turister som besöksnäringen. Tillsammans med besökscentret och ett starkt nätverk på Norra Gotland hoppas Bungemuseet att via projektet kunna skapa större attraktionskraft och därmed tillväxt på norra Gotland, året runt.

Syfte med förstudien för Besöksnod Norr:

 • Skapa en form som i en senare etapp gör det möjligt att skapa en plats där kulturlivet på norra Gotland kan samordnas och samlas året runt.
 • Ge besöksnäringen en möjlighet att locka besökare under hela året vilket ger bättre ekonomi till företag och kulturaktörer på norra Gotland så dessa får växtkraft.

Mål med förstudien för Besöksnod Norr:

 • Skapa konceptet för Besöksnod Norr och identifiera en strategi för genomförande av projektet.
 • Bygga upp nätverk som är en förutsättning för att skapa en nod på norr. Identifiera behov från deltagande besöksmål som finns för noden. Kommunikationen med det omgivande samhället är central. Projektet ska inkludera besöksnäringen och identifiera dess behov.

Förstudien ska även

 • Med hjälp av en arkitekt ta fram ett underlag för en ansökan om ett fysiskt besökscenter på Bungemuseet.
 • Identifiera en organisation som kan jobba vidare med nästa fas.

Mål
Det slutliga, långsiktiga målet för ramprojektet är att

 • Driva det hållbara konceptet ”Besöksnod Norr” för att skapa tillväxt på Norra Gotland.
 • Samla besöksnäringen på norr och skapa ett besökscenter på Bungemuseet för att främja attraktionskraften
  på Norra Gotland.
 • Skapa möjlighet att ha ett utbud för besökare på Norra Gotland under hela året.

Bakgrund
Besöksnäringen på norra Gotland har utvecklats avsevärt de senaste tjugo åren. Alla besöksmål sammantaget har stor attraktionskraft och lockar många besökare. Under sommarsäsongen finns därmed redan idag ett stort antal besökare på norra Gotland.

Under april och maj, stora delar av hösten, vid storhelger, samt i december kommer relativt många besökare till ön, resten av året är dock möjligheterna till en fortsatt verksamhet begränsade. Utmaningen för norra Gotland under dessa perioder är att kunna erbjuda besökarna kvalitativa upplevelser. Mötesplatser för publik verksamhet året runt saknas.

Bungemuseet har sedan starten 1907 drivits av Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge. 2016 övergick driften av museet till ett nybildat aktiebolag, medan skötseln av byggnaderna låg kvar hos föreningen. När Bungemuseet AB skulle startas upp genomfördes en serie workshops, i regi av Science Park Gotland, för att studera innovationsprocessen kring uppstarten och göra en omvärldsanalys. Deltagare var bland andra representanter för lokalsamhället på norra Gotland. En av de saker som framkom vid dessa workshops var att det finns ett stort lokalt engagemang både för Bungemuseet, men även för en utveckling av besöksnäringen på norra Gotland och Fårö. Behovet av samordning och gemensamma strategier var efterlängtat.

Bungemuseet har få hus som går att hålla varma och möjligheterna att ta emot grupper den kalla årstiden är ytterst begränsade. Bungemuseet har som mål att förlänga säsongen och att skapa en året-runt-verksamhet, bland annat genom att samverka med andra. Konkreta planer finns för att utveckla upplevelser året runt, men bristen på funktionella lokaler är det avgörande hindret i vägen.

De ovan nämnda arbetena har alla pekat på behovet av en besöksnod på norra Gotland. Bungemuseet har också setts som en strategiskt lämplig plats för denna nod, inte minst genom placeringen i Bunge. Det ska vara en plats för verksamhet, för information och vägledning för besökarna på öns norra delar och för möten mellan olika aktörer i syfte att stärka samarbeten mellan föreningar, besöksmål, företag och entreprenörer.

Ramprojektet Besöksnod Norr har som mål att skapa en nod för besöksnäringen och kulturlivet på norra Gotland. Det slutliga, långsiktiga målet för ramprojektet är att skapa och driva Besöksnod Norr.

Skrolla till toppen